สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
Map Dashboard What NEW! Q&A
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
 • เพิ่มรายงานในกลุ่มรายงานสถานะสุขภาพ->โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการมองเห็นในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทยอายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี
  - รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงานในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
  - รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกรายอาชีพ
 • ปรับปรุงรายงาน ดังต่อไปนี้
  - รายงานการเปลี่ยน SCORE ลดลงของกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูงต่อ CVD (SCORE 4,5) เปรียบเทียบรอบ 6 เดือน
 • ปิดระบบการคีย์ Social Risk ตามนโยบายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
 • หยุดการประมวลรายงาน 2 รายงาน เพื่อ Freeze ข้อมูล
  - ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์
  - ผลการคัดกรอง Social Riskพัฒนาการเด็ก
 • ปรับปรุงรายงาน ดังต่อไปนี้
  - อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี ปรับการคำนวนรอบ 5 ปีโดยคำนวนอายุแบบปีลบปี พร้อมปรับการแสดงผลให้ดูง่ายขึ้น
  - อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 - 70 ปี ปรับการคำนวนอายุเป็นแบบปีลบปี
 • ปรับปรุงการ Login เข้าใช้งานด้วยบัตร Smart Card เพื่อการเข้าใช้งานที่ปลอดภัยมากขึ้น สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรไปแล้ว ต้องลงทะเบียนบัตรอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
 • ปรับปรุง hdc.war สำหรับการใช้ร่วมกับ Smart Card
 • เพิ่มการคืนข้อมูล(Data-Exchange) รายงานกลุ่ม NCD,EPI,MCH เป็นต้น
 • เพิ่มการข้อมูลเป้าหมายการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงรณรงค์ 17 -21 กค. 2560 นี้ในเมนู Data-Exchange ->การคัดกรอง
 • คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Smart-Card ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานไอทีสสจ.สระบุรี เป็นผู้จัดทำให้โดย คุณสราวุธ ภูวสันติ สามารถ Download โดย คลิกที่นี่
  ปรับระบบ HDC เป็น version 4.0 ดังต่อไปนี้
 • เพิ่มการคืนข้อมูล(Data-Exchange) แบบใช้ Smart Card เช่น ข้อมูลเกิด/ตาย มหาดไทย เพื่อนำไปปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
 • เพิ่มการคืนข้อมูล(Data-Exchange) ผ่านหน้ารายงานปกติ ซึ่งเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
 • เพิ่มระบบ Notification ข้อมูลคลาดเคลื่อน/ผิดปกติ ซึ่งแสดงตามหน่วยบริการและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ทำให้สะดวกในการควบคุม กำกับ ติดตาม คุณภาพข้อมูล
 • เพิ่มการแสดงผลรายงานแบบ One Page เพื่อสะดวกในการเฝ้าระวังด้านข้อมูลซึ่งจะแสดงรายงานตาม ประเภท user และหน่วยงานที่สังกัด
 • เพิ่มระบบจัดการ user และกลุ่มสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เช่น
  - User ระดับสสอ. สามารถเข้าถึงข้อมูลของรพสต.ได้
  - PM ระดับอำเภอสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้ง CUP ได้
  - PM ระดับสสจ.สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกหน่วยบริการ
  และยังสามารถจำกัดสิทธิการใช้งานได้ เช่น Upload 43 แฟ้มเท่านั้น หรือ ดูข้อมูลรายบุคคลเท่านั้น ฯลฯ
 • ขั้นตอนก่อนการใช้ Smart Card
  - หากเครื่อง Desktop/Notebook Client ยังไม่มี JAVA Runtime ให้ติดตั้งก่อน click ที่นี่
  - หลังจากนั้นติดตั้ง โปรแกรมอ่าน Smart Card Agent ตาม link นี้พร้อม reboot เครื่อง
 • ขั้นตอนการใช้ Smart Card ครั้งแรก
  - ต่อเครื่องอ่าน Smart Card ไว้กับคอมพิวเตอร์
  - เข้าสู่ระบบ HDC ด้วย User Password ที่สมัครใช้ไว้ก่อนหน้านั้น (ที่เป็น user ตาม CID ตรงตามบัตรที่จะใช้)
  - เข้าเมนู Register Smart Card อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย Smart Card ได้เลย
  - หากมีการเปลี่ยนบัตรประชาชน (บัตรหาย/ทำบัตรใหม่) ต้อง Register Smart Card ให้ทุกครั้ง ดังนั้น ยังจำเป็นที่ต้องจำ User Password ไว้เสมอ
 • เพิ่มรายงาน Service Plan DM/HT -> รายงานผลการคัดกรอง cvd จำแนกตาม score เปรียบเทียบต้นปีกับครั้งสุดท้ายในปีเพื่อประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • เพิ่มรายงาน ServicePlan RDU สรุป รพ.สต. ที่ผ่าน/ไม่ผ่านตัวชีวัดยาปฏิชีวนะ
 • ปรับ/เพิ่มรายงาน Service Plan DM/HT
  (1) ปรับรายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL เพิ่ม B1 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ เพื่อการดูปริมาณการส่งตรวจไขมัน
  (2) ปรับรายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง เพิ่ม B1 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ เพื่อการดูปริมาณการตรวจภาวะอ้วนลงพุง
  (3) เพิ่มรายงาน อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  (4) เพิ่มรายงาน อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ปรับรายงาน ServicePlan RDU ของ รพ.สต. ให้เป็นแบบแยกไตรมาส
 • เพิ่มรายงานการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต จำนวนผู้ป่วยนอก/ใน จิตเวชที่มารับบริการจำแนกรายกลุ่มโรคและสิทธิ
 • ปรับการนับการส่งข้อมูลรายวันให้ถูกต้องมากขึ้น
 • ปรับ Template PAข้อ 20 จากเดิม ผู้ป่วยเบาหวานความดันรายใหม่ เป็น ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
 • ปรับ Data-Exchange พัฒนาการล่าช้า